Pomiary instalacji elektrycznych

Zakres pomiarów instalacji elektrycznych wykonywanych przez naszą firmę

-   Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
-   Pomiary rezystancji izolacji obwodów
-   Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
-   Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
-   Próby funkcjonalne instalacji

Co jaki czas należy wykonywać pomiary instalacji elektrycznych?

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W jakich budynkach istnieje obowiązek przeprowadzania takich pomiarów?

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szpitalach, szkołach.

Kto kontroluje wykonywanie pomiarów elektrycznych?

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A więc nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar bo po ich zapłaceniu i tak będziemy musieli dokonać powyższych przeglądów – w żaden sposób się to nie opłaca

Kto może wykonywać pomiary elektryczne?

Uprawnionymi do pomiarów elektrycznych są osoby posiadające uprawnienia (świadectwo kwalifikacyjne) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) w zakresie pomiarów ochronnych i aparatury kontrolno – pomiarowej. Pamiętać należy o tym, iż oprócz uprawnień bardzo ważne jest doświadczenie zawodowe.

Protokół z wykonania pomiarów elektrycznych

Po zakończonych pomiarach przekazujemy niezbędne protokoły potrzebne do okazania podczas kontroli. Do wykonania pomiarów używamy sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przejrzyste i czytelne

Sprzęt z jakiego korzystamy

Wielofunkcyjny miernik MPI-520 renomowanej firmy Sonel posiadający aktualne świadectwo kalibracji. Gwarancją tego, iż pomiary będą wykonane rzetelnie a wyniki prawidłoweWielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych i odgromowych

 

 

 • Warto sprawdzić!!!

  Prowadzimy również szkolenia BHP, PPOŻ oraz z PIERWSZEJ POMOCY.
  Szkolenia odbywają się online oraz tradycyjnie na miejscu u klienta.
  Sporządzamy
  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

  Zapraszamy na stronę

  www.bhp-sulkowski.pl